Cho bảng số liệu sau a) Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường)

Trả lời Luyện tập 1 trang 90 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 61 lượt xem


Giải bài tập Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp

Luyện tập 1 trang 90 Địa Lí 10: Cho bảng số liệu sau:

Bảng 24. Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới giai đoạn 1990 - 2019

Năm

Sản phẩm

1990

2000

2010

2019

Dầu mỏ (triệu tấn)

3331,0

3606,0

3984,0

4485,0

Điện thoại di động (triệu chiếc)

11,2

738,2

5290,0

8283,0

a) Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện sản lượng khai thác dầu mỏ và sản xuất điện thoại di động trên thế giới giai đoạn 1990 - 2019.

b) Hãy phân tích tình hình sản xuất dầu mỏ và điện thoại di động thế giới.

Lời giải:

a) Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu sau a) Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường)

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU MỎ VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1990 - 2019

b) Nhận xét

- Sản lượng dầu mỏ trên thế giới ngày càng tăng và tăng thêm 1154 triệu tấn.

- Số lượng điện thoại tăng lên rất nhanh và tăng thêm 8271,8 triệu chiếc, tức tăng thêm 73855,4%.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 84 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 85 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 86 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 87 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 90 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 90 Địa Lí 10

1 61 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: