Danh sách câu hỏi

Có 580446 câu hỏi trên 14512 trang

Cho hai tập hợp sau:

A = {x ℝ | |x| ≤ 3} B = {x ℝ | – 2 < x ≤ 5}.

a) Viết hai tập hợp trên dưới dạng khoảng, đoạn.

Cho góc α (0° < α < 180°) thỏa mãn tan α = 13.

Giá trị của biểu thức P = sinα+3sinα2sinα-5sinα 

Cho góc α (0° < α < 180°) thỏa mãn sin α + cos α = 1. Giá trị của tan α là

Cho mệnh đề: “Nếu a + b < 2 thì một trong hai số a và b nhỏ hơn 1”. Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”.

Nửa mặt phẳng không bị gạch chéo ở hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

Nửa mặt phẳng không bị gạch chéo ở hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau? (ảnh 1)

Cho các tập hợp A = {x ℝ | – 5 ≤ x < 1} B = {x ℝ | – 3 < x ≤ 3}. Tìm tập hợp A B.