Đọc thông tin, hãy nêu ví dụ về vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế và đời sống

Trả lời Câu hỏi trang 81 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 82 lượt xem


Giải bài tập Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Câu hỏi trang 81 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy nêu ví dụ về vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế và đời sống.

Lời giải:

Công nghiệp là ngành sản xuất đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

- Cung cấp tư liệu sản xuất cho nền kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Cung cấp hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng cho cuộc sống con người, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ văn minh cho xã hội.

- Góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, làm biến đổi sâu sắc không gian kinh tế, đóng vai trò là hạt nhân phát triển vùng.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 81 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 83 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 83 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 83 Địa Lí 10

1 82 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: