Đọc thông tin và quan sát hình 23.1, hãy nêu đặc điểm của sản xuất công nghiệp

Trả lời Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 62 lượt xem


Giải bài tập Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 23.1, hãy nêu đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

Lời giải:

Công nghiệp là tập hợp các hoạt động sản xuất thông qua quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm với những đặc điểm sau:

- Gắn liền với sử dụng máy móc và những tiến bộ của khoa học - công nghệ là động lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp.

- Có tính chất tập trung cao độ, mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá cao.

- Tiêu thụ khối lượng lớn nguyên nhiên liệu và năng lượng nên lượng phát thải ra môi trường nhiều.

- Có tính linh hoạt trong phân bố theo không gian.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 81 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 81 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 83 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 83 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 83 Địa Lí 10

1 62 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: