Dựa vào bảng 20.1, hãy

Trả lời Bài tập 1 trang 73 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 6 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a

Bài tập 1 trang 73 SBT Địa lí 7: Dựa vào bảng 20.1, hãy:

- Tính cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a. 

- Điền số liệu vào bảng 20.2. 

- Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số Ô-xtrây-li-a năm 2010 và 2020. 

Bảng 20.1. Quy mô dân số Ô-xtrây-li-a, năm 2010 và 2020 (Đơn vị: người)

Nhóm tuổi

2010

2020

Từ 0 đến 14 tuổi

4193157

4955653

Từ 15 đến 64 tuổi

14 891 504

16 566 733

Từ 65 tuổi trở lên

2 947 089

4 164 655

Bảng 20.2. Cơ cấu dân số Ô-xtrây-li-a, năm 2010 và 2020 (Đơn vị: % )

Nhóm tuổi

2010

2020

Từ 0 đến 14 tuổi

   

Từ 15 đến 64 tuổi

   

Từ 65 tuổi trở lên

   

Lời giải:

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a. 

Bảng 20.2. Cơ cấu dân số Ô-xtrây-li-a, năm 2010 và 2020(Đơn vị: %) 

Nhóm tuổi

2010

2020

Từ 0 đến 14 tuổi

19,03

19,2

Từ 15 đến 64 tuổi

67,6

64,4

Từ 65 tuổi trở lên

13,37

16,4

- Biểu đồ:

Dựa vào bảng 20.1, hãy

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 73 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 74 SBT Địa lí 7

1 6 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo