Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong SGK, hãy nối các ý ở cột A với ý ở cột B

Trả lời Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 9 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 7: Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong SGK, hãy nối các ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp.

Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong SGK, hãy nối các ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp

Lời giải:

Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong SGK, hãy nối các ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 5 trang 72 SBT Địa lí 7

1 9 lượt xem