Nguồn lực là gì? Nguồn lực được phân loại như thế nào và có vai trò gì đối với phát triển kinh tế?

Trả lời Mở đầu trang 65 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 60 lượt xem


Giải bài tập Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Mở đầu trang 65 Địa Lí 10Nguồn lực là gì? Nguồn lực được phân loại như thế nào và có vai trò gì đối với phát triển kinh tế?

Lời giải:

- Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn, thị trường,... ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

- Có nhiều cách phân loại nguồn lực khác nhau, như: phân loại theo nguồn gốc hình thành, phân loại theo phạm vi lãnh thổ, phân loại theo tính chất,...

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 66 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 66 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 66 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 66 Địa Lí 10

1 60 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: