Tác động của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư như thế nào?

Trả lời Mở đầu trang 62 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 83 lượt xem


Giải bài tập Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa

Mở đầu trang 62 Địa Lí 10: Tác động của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư như thế nào? Đô thị hóa chịu tác động của các nhân tố nào và có ảnh hưởng gì đến phát triển kinh tế, xã hội, môi trường?

Lời giải:

- Các nhân tố tự nhiên có tác động quan trọng đến sự phân bố dân cư. Các nhân tố kinh tế - xã hội có tác động quyết định đến phân bố dân cư,

- Đô thị hóa góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thay đổi cơ cấu lao động, phổ biến văn hóa và lối sống đô thị,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 63 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 63 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 64 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 64 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 64 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 64 Địa Lí 10

1 83 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: