Công nghiệp có vai trò như thế nào trong nền kinh tế và có những đặc điểm gì nổi bật?

Trả lời Mở đầu trang 81 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 65 lượt xem


Giải bài tập Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Mở đầu trang 81 Địa Lí 10: Công nghiệp có vai trò như thế nào trong nền kinh tế và có những đặc điểm gì nổi bật? Sự phát triển và phân bố công nghiệp chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào?

Lời giải:

- Vai trò: Cung cấp tư liệu sản xuất cho nền kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cung cấp hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng cho cuộc sống con người, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập,…

- Đặc điểm: Gắn liền với sử dụng máy móc và những tiến bộ của khoa học - công nghệ là động lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp; Có tính chất tập trung cao độ, mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá cao; Có tính linh hoạt trong phân bố theo không gian.

- Nhân tố ảnh hưởng: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 81 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 82 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 83 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 83 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 83 Địa Lí 10

1 65 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: