Dựa vào bảng 10.2, hãy lựa chọn và trình bày về chế độ nước

Trả lời Luyện tập 1 trang 41 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 72 lượt xem


Giải bài tập Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa

Luyện tập 1 trang 41 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 10.2, hãy lựa chọn và trình bày về chế độ nước của một trong các con sông dưới đây.

Bảng 10.2. Lưu lượng dòng chảy tháng trung bình nhiều năm tại một số trạm thuỷ văn trên các sông ở nước ta (Đơn vị: m3/s)

Tháng

Trạm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hà Nội

trên sông Hồng

(21001’B, 105050’Đ)

1023

906

854

1005

1578

3469

5891

6245

4399

2909

2024

1285

Yên Thượng

trên sông Cả

(18041’B, 105023’Đ)

215

169

150

147

275

419

560

918

1358

1119

561

295

Tà Lài

trên sông Đồng Nai

(11022’B, 107022’Đ)

96

59

48

71

136

317

522

826

867

730

395

200

Lời giải:

- Học sinh lựa chọn 1 trong các con sông để trình bày.

- Chế độ nước của trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai.

+ Lưu lượng nước trung bình năm: 4267 m3/s.

+ Mùa lũ kéo dài từ tháng: 7 đến tháng 11 với lưu lượng nước trung bình 3340 m3/s (chiếm khoảng 78,3% lưu lượng nước cả năm).

+ Mùa cạn kéo dài từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau với lưu lượng nước trung bình 927 m3/s (chỉ chiếm 21,7% lưu lượng nước cả năm).

+ Lưu lượng nước lớn nhất là tháng 9 (867 m3/s), nhỏ nhất là tháng 3 (48 m3/s).

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 40 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 41 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 41 Địa Lí 10

1 72 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: